Test

Ogólne cele oceny pracownika
• Zainicjowanie jasnej i otwartej komunikacji w związku z oceną planowanej i wykonanej pracy.
• Pomoc i wsparcie w rozwoju zawodowym pracownika, poprzez identyfikację jego mocnych stron oraz określenie kierunków rozwoju spójnych ze strategią firmy.


Na początku okresu oceniania pracownika:
Wspólnym zadaniem dla pracownika i przełożonego jest ustalenie planu pracy do wykonania na najbliższy kwartał, w tym wskazanie głównych obowiązków pracowniczych i odpowiadających im wskaźników w stosunku do których będzie dokonana ocena pracownika.


Na końcu okresu oceniania pracownika:
Pracownik będzie odpowiedzialny za uzupełnienie ankiety oceny pracownika (samoocena). Pracownik może podać przykłady swoich osiągnięć dla każdego z kryteriów . Po wypełnieniu formularza pracownik powinien wysłać go do swojego przełożonego. Ocena pracownicza będzie przeprowadzana w kontekście poprzedniego kwartału.
Menedżer będzie odpowiedzialny za spotkanie się z pracownikiem i wspólną weryfikację poniższej ankiety. Arkusz oceny pracowniczej z poprzedniego kwartału będzie punktem wyjścia do weryfikacji ankiety danego kwartału przez menedżera, który zatwierdza zweryfikowaną wersję.
Ankieta ma służyć ocenie stopnia zaangażowania pracownika i realizacji wcześniej postawionych celów oraz określeniu kierunków dalszego rozwoju.
Pracownik wypełnia dodatkową ankietę w celu oceny swojego menedżera, która analogicznie będzie punktem wyjścia w jego ocenie przez przełożonego.

Wypełnij ankietę