Test

Ogólne cele oceny pracownika
• Zainicjowanie jasnej i otwartej komunikacji w związku z oceną planowanej i wykonanej pracy.
• Pomoc i wsparcie w rozwoju zawodowym pracownika, poprzez identyfikację jego mocnych stron oraz określenie kierunków rozwoju spójnych ze strategią firmy.


Na początku okresu oceniania pracownika:
Wspólnym zadaniem dla pracownika i przełożonego jest ustalenie planu pracy do wykonania na najbliższy kwartał, w tym wskazanie głównych obowiązków pracowniczych i odpowiadających im wskaźników w stosunku do których będzie dokonana ocena pracownika.


Na końcu okresu oceniania pracownika:
Pracownik będzie odpowiedzialny za uzupełnienie ankiety oceny pracownika (samoocena). Pracownik może podać przykłady swoich osiągnięć dla każdego z kryteriów . Po wypełnieniu formularza pracownik powinien wysłać go do swojego przełożonego. Ocena pracownicza będzie przeprowadzana w kontekście poprzedniego kwartału.
Menedżer będzie odpowiedzialny za spotkanie się z pracownikiem i wspólną weryfikację poniższej ankiety. Arkusz oceny pracowniczej z poprzedniego kwartału będzie punktem wyjścia do weryfikacji ankiety danego kwartału przez menedżera, który zatwierdza zweryfikowaną wersję.
Ankieta ma służyć ocenie stopnia zaangażowania pracownika i realizacji wcześniej postawionych celów oraz określeniu kierunków dalszego rozwoju.
Pracownik wypełnia dodatkową ankietę w celu oceny swojego menedżera, która analogicznie będzie punktem wyjścia w jego ocenie przez przełożonego.

Imię i nazwisko *

Oceniany okres *

Menedżer *

Stanowisko *

Data przeprowadzenia ankiety *


Samoocena *

Wydajność pracowników w kluczowych obszarach
Menedżer powinien ocenić główne osiągnięcia pracowników i ich wydajność na podstawie poniższego kryterium:
1. Znacznie przewyższa oczekiwania
2. Przewyższa oczekiwania
3. Spełnia oczekiwania
4. Częściowo nie spełnia
5. Nie spełnia oczekiwań
6. Znacznie poniżej oczekiwań

12345
Zdolność przystosowania się: zdolność utrzymania wydajności i efektywności w obliczu zmian organizacyjnych firmy
Umiejętność współpracy z wieloma zespołami, w tym zespołami o różnych kompetencjach
Entuzjazm w wykonywaniu powierzonych projektów/zadań
Efektywność w wykonywaniu powierzonych projektów/zadań
Stosowanie się do wewnętrznych zasad, procesów i regulaminów (ewidencja czasu pracy, itp.)- [spełnia(3) / nie spełnia (5)
Duch współpracy: zdolność do efektywnej współpracy z innymi pracownikami i zespołami oraz dyplomatyczne radzenie sobie z konfliktami
Inicjatywa i samodzielność (umiejętność podejmowania się realizacji wielu projektów/zadań)
Zdolność wykonywania zadań zgodnie z zaleceniami
Zdolność podejmowania decyzji
Skierowanie działań na współpracę klienta wewnętrznego
Skierowanie działań na współpracę klienta zewnętrznego
Umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne): jasność, zwięzłość i dokładność wypowiedzi
Umiejętności techniczne związane z wykonywaną pracą
Zdolność do analitycznego i syntetycznego myślenia
Punktualność i frekwencja
Kreatywność (umiejętność kreowania wielu rozwiązań dla danego problemu)
Terminowość: projekty/ zadania wykonane w terminie
Dokładność: skrupulatność przy wykonywaniu zadań.
Jakość pracy: ilość popełnianych błędów

Poniższa ankieta jest wypełniana przez pracownika w celu oceny swojego menedżera *

12345
Delegowanie: zdolność efektywnego przekazywania zadań innym pracownikom.
Przywództwo: zdolność do kreowania ambitnego i motywującego środowiska pracy, zgodnego ze strategią firmy.
Przywództwo: utrzymanie rozwoju zawodowego podwładnych.
Umiejętność zarządzania zasobami, ryzykiem, planowania budżetów i terminów.
Zdolność do współpracy z wieloma zespołami i kreowanie nowej wartości na styku ich działania.

Poniższa ankieta jest wypełniana tylko gdy pracownik ankietowany jest menedżerem (samoocena menedżera)

12345
Delegowanie: zdolność efektywnego przekazywania zadań innym pracownikom
Przywództwo: zdolność do kreowania ambitnego i motywującego środowiska pracy, zgodnego ze strategią firmy
Przywództwo: utrzymanie rozwoju zawodowego podwładnych
Umiejętność zarządzania zasobami, ryzykiem, planowania budżetów i terminów
Zdolność do współpracy z wieloma zespołami i kreowanie nowej wartości na styku ich działania

Konkluzje po dokonaniu oceny ubiegłego okresu

Komentarz pracownika związany z powyższą ankietą w trakcie spotkania weryfikującego z menedżerem.


Zdefiniowanie stawianych celów w kolejnym okresie


Reakcja menedżera: Czy rekomendujesz przyznanie premii uznaniowej za dany okres? *